Untitled Document
 

  

합지절연품

DMD / NTN

      

■ 절연지와 폴리에스테르 필름을 접착시킨 E종 절연물로서 폴리에스테르 필름에 비하여 렴한 가격외에도 바니쉬 함침성과 유연성에서 우수합니다. 슬로트 라이너와 웨지로서 자동삽입기에도 사용이 가능합니다.
 
Symbol
Tear
Resistance
(kgf/20mm)
Thickness
(mm)
Width
(mm)
Length
(m)
Tensile Strength
(kgt/15mm)
B D V
(kv)
TK-5008
19↑
0.14
1000
50
14↑
8 ↑
TK-5013
20↑
0.19
1000
50
18↑
8.5↑
TP-2513
9 ↑
0.17
1000
50
15↑
6 ↑
TP-2518
10↑
0.21
1000
50
16↑
6.5↑
TP-2525
10↑
0.28
1000
50
25↑
6.5↑
TP-7525 
32↑ 
0.34
1000
50
36↑ 
11↑ 
 
 
■ 폴리에스터 필름 양면에 100% 폴리에스테르 부직포를 접착시킨 저렴한 가격의 F종 절연물로서 중형이하 전동기의 슬로트 및 상간절연용으로 사용됩니다.
Symbol Heat Resistance Thickness Width Length Tensile Strength B D V
(℃) (mm) (mm) (m) (kgt/15mm) (kv)
DMD-212 155 0.14 980 100 9↑  5 ↑
DMD-222 155 0.17 980 100 13↑ 7↑
DMD-252 155 0.24 980 100 20↑ 10↑
DMD-272 155 0.3 980 100 25↑ 12↑
DMD-2102 155 0.35 980 100 30↑ 15↑
DMD-2142 155 0.45 980 100 45↑ 22↑
DMD-333 155 0.25 980 100 21↑ 9↑
DMD-353 155 0.3 980 100 25↑ 12↑
DMD-373 155 0.35 980 100 30↑ 15↑
DM - 25 155 0.19 980 100 19↑  8.5↑ 
DM - 35 155 0.21 980 100 20↑   9↑
 
 
■ 바니쉬 함침타입(Varnished Type)
 Symbol
Heat
Thickness
Width
Length
Tensile
B D V
Resistance
(mm)
(mm)
(m)
Strength
(kv)
(℃)
 
 
 
(kgt/15mm)
 
V-DMD-212
155
0.13
980
100
9↑
5↑
 V-DMD-222
155
0.17
980
100
13↑
7↑
 V-DMD-252
155
0.24
980
100
20↑
10↑
 V-DMD-272
155
0.3
980
100
25↑
12↑
 V-DMD-2102
155
0.35
980
100
30↑
15↑
V-DMD-2142
155
0.45
980
100
45↑
22↑
 V-DMD-333
155
0.25
980
100
21↑
9↑
 V-DMD-353
155
0.3
980
100
25↑
12↑
V-DMD-555 
155
0.4
980
100
30↑ 
13↑ 
 
 
 
 
■폴리에스테르 필름 양면에 NomexⓇ aramid paper를 접합시킨제품(NTN)과 Nomex® aramid paper 양면에 폴리에스터 필름을 접착시킨 제품(TNT)으로 슬로트 및 상간절연용으로 쓰이는 F종 절연물입니다.(주)스웨코 현대로템 UL